MISIJA – kurti efektyvias ir motyvuojančias ugdymo patirtis, kurios skatina mokinių pažangą ir gerus mokymosi rezultatus.

Kaip įgyvendinama? Ugdant žmogų, kaip asmenybę, įgalinant jo stiprybes; kuriant ir tobulinant švietimo patirtis; kuriant vertę, „įdaiktinant“ žinias, gebėjimus ir mąstymą; dalinantis tuo, ką sukūrėme.

Kas yra HEROJUS?

Herojus – siekiamybė. Tikime, kad organizacija, kuri ugdo žmogų, kuria švietimą ir juo dalinasi su pasauliu tobulėja ir mokosi nuolat, tam nėra ribų.

Herojus – erdvė, subūrusi talentingų žmonių komandą po vienų stogu, kurianti jiems sąlygas atskleisti savo potencialus, įgyvendinti svajones ir realizuoti save kaip srities profesionalus

Herojus – visapusiško kūrybiškumo mokykla. Derindami įvairias veiklas (nuo meninių iki technologinių) skatiname mąstyti įvairiapusiškai, kurti „daiktus“ ir „paslaugas“.

Herojus – asmuo, kuris nuolat keičiasi ir auga, mokosi prisitaikyti, kuria inovacijas ir išlaiko „atvirą mokymuisi protą“ (open mind), ugdosi emocinį intelektą, mokosi valdyti jausmus bei požiūrį, užmegzti santykius, būti empatiškam. Jis ieško savo stiprybių ir yra pasiruošęs būti sėkmingas nuolatos kintančiame XXI-ame amžiuje.

VERTYBĖS

Atkaklumas

Gebėjimas drąsiai ir kryptingai siekti tikslo, priimti iššūkį. Supratimas, kad įdėtos pastangos, nuolatiniai bandymai atneša sėkmę ir klaidos yra mokymosi proceso dalis, sudėtingos užduotys įveikiamos stengiantis ir mėginant ne vieną kartą.

Kūrybiškumas

Įvairių sprendimų paieška ir taikymas, pozityvus ir originalus mąstymas, gebėjimas kelti naujas idėjas ir konstruktyviai jas įgyvendinti.

Empatija

Pagarba sau ir kitiems, pastangos suprasti savo ir kito žmogaus jausmus.

 

KAS SVARBU SIEKIANT UGDYMO TIKSLŲ?

Manome, kad dalyko kompetencija yra svarbi bei tikime, kad žmogus, kuris moka mokytis, siekia mokslo visą gyvenimą, augina orumą ir pasitikėjimą savimi gali įveikti ateities iššūkius.

Šiandien prioritetu laikome mokėjimo mokytis ir asmenines kompetencijos ugdymą.

 

MOKOME MOKYTIS

Vaikų savarankiškumo ir atsakomybės ugdymas, bendrųjų įgūdžių formavimas. Vaikai, naudodamiesi Dienos planu ugdosi 5 mokėjimo mokytis žingsnius:

Keliu mokymosi uždavinius – renkuosi, KĄ mokytis.

Ieškau mokymosi šaltinių – renkuosi, KAIP mokytis.

Planuoju mokymosi laiką – renkuosi, KADA mokysiuosi.

Analizuoju mokymąsi – suprantu, KODĖL reikia mokytis.

Žinau savo stiprybes ir trūkumus – įvertinu, KIEK pastangų įdėjau.

DIENOS PLANAS mokiniui, mokytojui ir tėvams skirtas trilypis ugdymosi įrankis, apimantis ugdymosi tikslus, veiklas, vaiko savęs vertinimą, mokytojo komentarus, dienos refleksiją, tėvų komentarus, pasirenkamuosius dalykus. Paprastas, logiškai struktūruotas, lengvai naudojamas, neperteklinis savo turiniu, patrauklus vaikui, mokytojui, tėvams.

Už dienos plano mokymosi tikslų įgyvendinimą atsakingas yra mokinys, o mokytojai jam padeda. Įgyvendinus dienos planą, gaunamas „geltonas bilietas“, kuris leidžia judėti toliau, vaikai mokosi mokytis, atsakingai planuoti savo laiką ir pabaigti tai, ką pradėjo.

PASIEKIMAI. Vertinant vaikų pasiekimus fiksuojama ASMENINĖ PAŽANGA kai vaikų supratimo lygis, gebėjimai tobulėja. Svarbiausia – vaikų įdėtos pastangos, asmeninis pokytis, realūs pasiekimai pasikeitus kiekvieno mokinio žinioms ir įsitikinimams. Tikime, kad ugdyme svarbūs tiek rezultatai, tiek tai, koks buvo ugdymosi procesas jų siekiant.

 

UGDOME ASMENINĘ KOMPETENCIJĄ

Asmeninės kompetencijos ugdymo tikslas – orus, savimi pasitikintis, sąžiningas ir atsakingas žmogus, nebijantis susidurti su sunkumais, mokantis juos įveikti, vertinti save ir savo poelgius.

Mokymosi procese daug dėmesio skiriama vaikų asmeniniams gebėjimams ir tikslams. Formuojame mąstymą ir požiūrį per atkaklumo, atsakomybės ugdymą. Vidinė motyvacija kuriama sudarant sąlygas anksti patirti sėkmės jausmą, malonumą mokantis.

Laisvė = atsakomybė. Vaikai, naudodamiesi Dienos planu ugdosi asmeninę kompetenciją, mokosi prisiimti atsakomybę už savo pasiekimus ir plano įgyvendinimą. Kuriame mokymąsi skatinančią aplinką būdami gerais pavyzdžiais mokiniui ir suteikdami įrankius tobulėti. Mokykloje vaikai “lipa laiptais„, akcentuojamas auginančio kelio pasirinkimas.

 

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Ugdymo metodai, mokomosios veiklos, ugdymo turinys ir ugdymo aplinka nuolat kinta. Pastovūs yra tik lūkesčiai mokytojui –  mokymo efektyvumas ir gebėjimas pastebėti mokinio supratimą bei pažangą.

Mokytojai naudoja įvairias ugdymo programas ir patys kuria INTEGRUOTAS, PRAKTINES ir AKTUALIAS užduotis.

Mokytojų stiprybės įgalinamos sudarant galimybes realizuoti save bei per 6 lyderiavimo principų sistemą. Vienas iš svarbiausių –  leading by example principas.

Į VISUMINĮ UGDYMĄ ORENTUOTA VISOS DIENOS MOKYKLA, kurios esmė  – įvairiapusės asmenybės branda. Laikomasi nuostatos, kad tik nuosekliai mąstantis, save suvokiantis, valdantis savo emocijas, motyvuotas vaikas gali įsisavinti dalykines žinias.

Emocinis intelektas → bendrosios kompetencijos → dalykinės kompetencijos.

Dieną sudaro trys ugdymo etapai:

8.40 – 12.45

I UGDYMO BLOKAS. Integruotai mokomasi kalbų (lietuvių ir anglų kalbos), gamtos mokslų (geografijos, biologijos, fizikos, chemijos), matematikos, informacinių technologijų. Didelis dėmesys skiriamas skaitymo įgūdžiams ir loginiam mąstymui.

 

12.45-14.15

Pietūs/ laikas lauke / poilsis / žaidimai / kūno kultūra

 

14.15 – 15.30

II UGDYMO BLOKAS. Dailė ir technologijos, muzika, netradicinės meno technologijos, meno istorija, vizualiniai menai, kitos meno rūšys. Tikslas – lavinti kūrybiškumą ir vaizduotę bei meninį suvokimą.

 

16.00 – 17.00

III UGDYMO BLOKAS. HEROJAUS PASIRENKAMIEJI DALYKAI: „netromenas“ (netradicinės meno technologijos); „iššūkio valanda“; „rašytojų sąjunga“; ispanų kalba; teatras; Capoeira; STEM; šachmatai; šokis.

Herojaus klase1

Unikalūs esame patys tiek, kiek tokiais leidžiame būti kitiems.

 

Visi turi stiprybes, kurias gali įgalinti ir tapti geriausiu, kokiu tik gali būti. Klysti, klausti, bandyti, prisiimti iššūkius, nenuleisti rankų, nestokoti optimizmo, siekiant ilgalaikių tikslų, yra vertybė.

 

Kiekvieno vaiko ir mokytojo viduje slypi herojus, tik reikia tinkamos aplinkos bei įkvepiančio mentoriaus jam pasirodyti ir augti.

webui3_Fotorwebui4_Fotor

 

Skaityti daugiau…